HISTORIA SZKOŁY i STOWARZYSZENIA

Doczekaliśmy się pierwszego, naukowego opracowania na nasz temat. Była to praca zaliczeniową na studiach podyplomowych historii i wiedzy o społeczeństwie udostępnionej przez panią Lilianę Łosiak. Dziękujemy. 

Ze wszystkich walk, walka ze samym sobą jest najtrudniejsza.

Przykład organizacji pozarządowej na podstawie stowarzyszenia sportowego – wiwisekcja szkoły Taewkwon-do ITF „Hwa-Rang” w Drzonowie

Taekwon – do to militarna sztuka walki – sport narodowy Korei Południowej – opracowana w latach 50 przez Gen. Choi Hong Hi. Taekwon – do zawiera mocne akcenty z religii, tradycji i historii Korei – przykładem są tzw. układy formalne, z których ostatni „Zjednoczenie”, odnosi się do idei zjednoczenia obu Korei. Jak świadczy sama nazwa Taekwon – do jest to walka z użyciem nóg (stóp) i rąk – ale tak naprawdę to system walki połączony filozofią, wykorzystujący zaawansowaną wiedzę o ludzkim ciele, gdzie położono nacisk na skuteczność i praktyczność. Oprócz umiejętności sportowych, duży nacisk kładziony jest na rozwój wartości moralnych, do których przestrzegania zobowiązani są „Taekwondocy”: grzeczność, uprzejmość, uczciwość, samokontrola, odwaga.

Nazwa Hwa – Rang oznacza „Kwiat młodzieży” starożytną koreańską młodzież szkoloną na urzędników i wojowników, którzy mieli służyć ówczesnemu państwu – odpowiednik dzisiejszej służby cywilnej i wojsk obrony terytorialnej. Logiem klubu jest sześciolistny kwiat na białym tle, kolory liści: biały (z obwódką srebrną), żółty, zielony, niebieski, czerwony, czarny – są to barwy pasów kolejnych stopni uczniowskich i czarny mistrzowski. Łodygę stanowi czarna figura człowieka (składająca się z dwóch kresek – nóg i rąk oraz kółka – głowy) kopiąca w środek tego kwiatu. Ma to sprawiać wrażenie precyzyjnego ciosu w sam środek – liście – płatki „rozpryskują się na wszystkie strony”. Kwiat z łodygą jest w środku dwóch kół, pomiędzy którymi umieszczona jest nazwa stowarzyszenia. Za kołem znajduą się kolory: u góry (niebieski symbolizujący niebo, na dole zielony – ziemia, które przenikają się wzajemnie). Oznacza to równowagę pomiędzy duszą i ciałem oraz ich zespolenie.

Zajęcia TKD prowadzone są od drugiej połowy 2013r. na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Drzonowie, gdzie odbywały się treningi sztuki walki Teakwon – do oraz samoobrony, prowadził je instruktor międzynarodowy Dawid Świtoń (I Dan), który formalnie podlegał pod Kołobrzeską Szkołę Taekwon – do. W połowie 2015 r. z przyczyn osobistych trener musiał opuścić kraj na wiele miesięcy. Nad szkołą zawisło widmo zaprzestania treningów, rozpadu grupy i zaprzepaszczenia dotychczasowej pracy włożonej przez dzieci. Inicjatywę przejęła grupa rodziców. Jeden z rodziców, Marek Dołęgowski odbył rozmowę z prezesem Kołobrzeskiej Szkoły Taekwon – do, Ireneuszem Jasińskim (pod którą dotychczas działał Dawid Świtoń) prosząc go o kontynuację treningów od września 2015 r. Jednocześnie podjął działania zmierzające do założenia własnego – miejscowego stowarzyszenia sportowego. Należy zaznaczyć, że większość uczestników zajęć, to dzieci uczęszczające do Zespołu Szkół w Drzonowie z terenu Gminy Kołobrzeg i okolic.

Przez okres wakacji udało się skontaktować ze wszystkimi zainteresowanymi osobami, zwołać zebranie i założyć stowarzyszenie. Zebranie założycielskie stowarzyszenia odbyło się w sali komputerowej ICIM przy bibliotece szkolnej. Niezbędne było uzyskanie podpisów tzw. komitetu założycielskiego, składającego się z 15 osób. Tenże komitet wybrał spośród siebie przewodniczącego zebrania, którym został Marek Dołęgowski. Przystąpiono do przeprowadzenia przyjęcia statutu stowarzyszenia i wyborów członków zarządu oraz komisji rewizyjnej. Prezesem został Marek Dołęgowski, jego zastępcą Andrzej Skwarek, a sekretarzem Marek Biedrzycki. W skład komisji rewizyjnej weszli: Małgorzata Baran, Artur Wszelaki i Anna Czołnowska. Wszystkie decyzje podjęto w formie uchwał Walnego Zgromadzenia członków o zatwierdzeniu statutu, wyborze zarządu, wyborze komisji rewizyjnej.

Należy zgodnie z prawem pamiętać, że Zarząd solidarnie odpowiada swoim majątkiem za podejmowane decyzje, jak również odpowiada karnie i cywilnie. Może pozywać i być pozywanym, jak również podpisywać umowy i podejmować zobowiązania finansowe. Zgodnie z ówczesnymi przepisami członkowie stowarzyszenia nie otrzymywali wynagrodzenia za swoją pracę. Siedziba stowarzyszenia mieści się w prywatnym mieszkaniu w Drzonowie.

Będąc w posiadaniu wszystkich wymaganych dokumentów, zarząd wystąpił z wnioskiem o zarejestrowanie Stowarzyszenia do Starosty Kołobrzeskiego. W tym miejscu należy zauważyć, że w polskim prawie obowiązywał wówczas podział na kilka rodzajów stowarzyszeń – podstawowe, to tzw. stowarzyszenie zwykłe, bardzo proste w rejestracji, wymagające udziału tylko 3 członków. Takie stowarzyszenie nie ma większej mocy sprawczej. Bardziej dojrzałą formą są stowarzyszenia tzw. rejestrowe, wymagające komitetu założycielskiego, składającego się z min. 15 osób (na tamtejszy czas 2015, obecnie jest inaczej). Takie stowarzyszenie rejestrowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) otrzymuje swój numer KRS, NIP i REGON, ma formę prawną, np. może pozywać i być pozywane. Oprócz tego są stowarzyszenia sportowe, które również mają formę prawną lecz są dla ułatwienia rejestrowane przez właściwego Starostę. Wśród takich klubów są tzw. UKS-y czyli Uczniowskie Kluby Sportowe, które w myśl prawa – ustawy o sporcie są szczególnym rodzajem stowarzyszenia dzieci i ich rodziców, z reguły działają przy danej szkole. Oczywiście są też kluby sportowe zarejestrowane w KRS, które mogą prowadzić działalność gospodarczą, jak również te stowarzyszenia posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego.

W przypadku Stowarzyszenia szkoła Taekwon-do ITF Hwa – Rang, klub po otrzymaniu numeru ewidencyjnego w rejestrze prowadzonym przez Starostę Kołobrzeskiego SKF/51/2015 (Stowarzyszenia Kultury Fizyczne) i otrzymaniu kopii zatwierdzonego Statutu Stowarzyszenia, złożono formularz NIP-2 do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru NIP, a także formularz OP-1 do Oddziału Urzędu Statystycznego w Szczecinie, oddziału w Koszalinie o nadanie numeru REGON. Można to łatwo sprawdzić na stronie www.stat.gov.pl/regon.

Po otrzymaniu niezbędnych numerów NIP i REGO, postanowiono założyć konto bankowe. Wybrano Credit-Agricole S.A. we Wrocławiu, gdyż oferował bezpłatne konta dla organizacji, które mają kwotę minimum 3 tysiące na koncie. Poniżej tej kwoty miesięczne prowadzenie konta to 10 zł. Założenie konta wymagało udziału wszystkich trzech członków zarządu stowarzyszenia. Zgodnie ze statutem, nikt nie może wykonać przelewu lub wypłaty samodzielnie. Zawsze jest wymagane współdziałanie przynajmniej dwóch członków zarządu.

Kolejnym krokiem było również założenie przez członków zarządu kont na portalu www.epuap.gov.pl oraz potwierdzenie założonych Profili Zaufanych. W tym momencie wszystkich członków zarządu „wpięto” w jedną organizację, co umożliwiło wysyłanie pism w postaci elektronicznej do instytucji publicznych.

Oczywiście w międzyczasie rozpoczęto działalność sportową. Udało się więc nie dopuścić do rozpadu zajęć w Drzonowie. Wszystkie zaangażowane dzieci wróciły do treningów, prowadzonych przez Ireneusza Jasińskiego. Zajęcia jak dawniej prowadzone były dwa raz w tygodniu na sali gimnastycznej ówczesnego Zespołu Szkół w Drzonowie. Koszt najmu godziny sali wynosił 10 zł za godzinę – relatywnie niewiele. Średnio na zajęcia uczęszczało od 12 do 25 osób.

Podjęto również próby zawiązania kolejnej sekcji w Dźwirzynie – innej miejscowości w tej samej gminie. Sekcja ta zrzeszała dzieci i rodziców dwóch szkół w tej miejscowości: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum Społecznego. Zajęcia również odbywał się dwa razy w tygodniu, po jednej godzinie. Na pierwszy trening przybyło prawie 30 osób. Zajęcia odbywały się na hali Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie. Tutaj niestety regulamin GOSTIR nie umożliwiał i dalej nie umożliwia elastycznego dopasowania ceny do możliwości finansowych stowarzyszenia – godzina najmu Sali to aż 50 zł.

We wrześniu 2016 r. Zarząd złożył wniosek do Gminy Kołobrzeg o zabezpieczenie w budżecie środków na dotację na realizację zadania w zakresie propagowania sportu wśród mieszkańców Gminy Kołobrzeg. Wójt Gminy Kołobrzeg na przełomie listopada i grudnia ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie promocji sportu i zdrowego stylu życia. Zarząd Stowarzyszenia złoży wniosek o dotację na działalność sportową: na zatrudnienie trenera, opłacenie najmu hali w Dźwirzynie oraz koszt księgowej do rozliczenia dotacji. Otrzymał ją na początku stycznia 2016 r. w wysokości 22.000 zł z własnym wkładem 1000 zł. W roku 2017 dotacja wyniosła 60.000 zł zaś w 2018 r. również 60.000 zł. 

Z trenerem podpisano umowę o dzieło, wypłacając miesięczną transzę za realizację autorskich programów treningowych dla dwóch sekcji w Dźwirzynie i Drzonowie. Pod koniec stycznia 2017 do kraju wrócił dawny trener Dawid Świtoń, który przejął od końca stycznia treningi w sekcji w Drzonowie. Wówczas odbył się również pierwszy wyjazd na zawody w Brzegu Dolnym.

Każda organizacja do działania potrzebuje pieniędzy. Stowarzyszenie zbiera składki członkowskie w wysokości 50 zł od każdego uczestnika zajęć. Nie są to opłaty za treningi. W lipcu i sierpniu jest przerwa w opłacaniu składek. Hwa-Rang jest stowarzyszeniem Non-Profit i nie działa dla zysku. W przypadku zysku musi być on przeznaczony na działalność statutową czyli krzewienie sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Prócz składek członkowskich stowarzyszenie otrzymuje rokrocznie z Gminy Kołobrzeg dotację, która średnio stanowi 2/3-3/4 całego budżetu. Środki te są wydawane na zatrudnianie trenera, najem sal i hali do ćwiczeń, a także finansowanie wyjazdów na imprezy sportowe – krajowe, a od 2017 r. także zagraniczne. Stowarzyszenie od 2017 r. organizuje także Obozy Sportowe, gdzie wychowawcy i trener pracują w ramach wolontariatu. Oprócz składek i dotacji, pobierane są także wpłaty celowe od członków stowarzyszenia w formie wpłaty ustalonej kwoty na ustalony z góry cel. Np. dopłata do wyjazdu na Mistrzostwa Polski Taekwon-do lub dopłata do obozu sportowego. Stowarzyszenie pozyskuje także sponsorów jak również przyjmuje darowizny na swoją działalność. Uczestniczy również w programach prowizyjno-lojalnościwoych np. Sportbonus (prowizja od zakupów trafia na konto). W przyszłości będzie również uczestniczyć w programach ministerialnych oraz wojewódzkich. Należy zauważyć, że dotacja jest wydawana na wynagrodzenie trenera zatrudnionego na umowę zlecenia, co wiąże się z obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ponadto na najem sali w Drzonowie i Hali w Dźwirzynie. W roku 2018 r. z dotacji pokryto już wyjazd 8 zawodników na Puchar Europy (podobnie jak w 2017). Oraz na Mistrzostwa Polski w Nałęczowie. Planuje się także wyjazd na zawody Moravia Taekwon-do Open 2018 r.

Stowarzyszenie działa w taki sposób, aby mniej zamożni uczestnicy nie rezygnowali z powodów finansowych. Choć unika się umarzania składek, to przyjęto formułę, że wpłacone składki w większości wracają do dzieci. Udaje się to zrobić w trakcie realizacji obozów sportowych. W roku 2017 zorganizowano 13 dniowy obóz sportowy w Czaplinku, którego koszty pokryto w części z dotacji, ze składek członkowskich, darowizn oraz niewielkiej 300 zł dopłaty do obozu. Należy zauważyć, że koszty wyjazdów na zawody pokrywane są z budżetu stowarzyszenia: transport, ubezpieczenie, nocleg i wyżywienie. W ten sposób dzieci dostają więcej niż wpłacają, zaś składki są „zaliczką na obóz”. Wśród kosztów stałych jest wygrodzenie księgowej, domena www.hwa-rang.pl oraz hosting strony internetowej.

Organiacja obozów i wyjazdów na zawody nie udałaby się, gdyby nie praca wolontariuszy pracujących bezinteresownie (tj. za nocleg, wyżywienie, transport, ubezpieczenie). Są to również osoby doświadczone z praktyką wychowawczą. Stanowią one kadrę kierowniczo – wychowawczą zgodnie z przepisami o systemie oświaty oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Wiele spraw udaje się załatwić dzięki pomocy ludzi dobrej woli. Wiele pomaga również Gmina Kołobrzeg, z którą współpraca układa się znakomicie.

Stowarzyszenie tj, jego członkowie, bierze udział w corocznych imprezach sportowych takich jak Puchar Pomorza Taekwon-do ITF w Kołobrzegu (kwiecień), Mistrzostwa Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF (czerwiec), a także w zagranicznych – Czech Open 2018 w Nymburku. W październiku 2018 planowany jest udział w imprezie Moravia Open.

Stowarzyszenie uczy odpowiedzialności społecznej i zaangażowania w działalność na własnym terenie, dlatego przynajmniej raz w roku dzieci biorą udział w zbiórce publicznej na rzecz Marysi – jednej z podopiecznych chorującej na raka. Z reguły są to pokazy sztuki walki na imprezach gminnych, gdzie stanowią ważny element rozrywkowy. Zwykle pokazy są uzupełniane o pokazy Dogs Frisbee, czasem o pokazy rozbić pustaków oraz zaskakujący pokaz samoobrony w praktyce – przed napastnikiem z nożem, pistoletem czy kijem baseballowym. Stowarzyszenie uzupełnia program kulturalny gminny niektórych imprez np. Powitanie Lata organizowane przez Caritas Dźwirzyno, Imprezę Dzień Sportu organizowane przez Szkołę w Dźwirzynie, Dożynki Gminne organizowane przez Gminę Kołobrzeg czy też Dzień Ziemniaka organizowane przes Sołectwo Dźwirzyno. Pojawiają się również na innych imprezach okolicznościowych. W ferie prowadzone są zajęcia dla wszystkich dzieci w SP Drzonowo.

Stowarzyszenie duży nacisk kładzie na integrację wewnątrzklubową oraz pomiędzy sekcjami z dwóch odległych wsi Dźwirzyno i Drzonowo. Organizowane są wspólne imprezy np. tzw. grywalizacja, noce filowe czy imprezy dla dzieci na zakończenie sezonu TKD (czerwiec). Dla rodziców organizowane są Bale Przyjaciół Taekwon – do mające cel rozrywkowo-integracyjno-charytatywny – w trakcie zbierane są środki na działalność stowarzyszenia. W celu integracyjnym organizowany jest obóz sportowy w wakacje.

Stowarzyszenie zamierza się rozwijać poprzez przyjmowanie nowych członków, tworzenie nowych sekcji (nie tylko Taekwon – do), jak również planuje zorganizować swoje własne zawody pod nazwą „Hwa-Rang Cup”. Pod koniec 2017 r. udało się zakupić matę sportową na prawie 8 tysięcy zł., która ułatwia trening walki i zabezpiecza przed kontuzjami (dotacja i własne oszczędności).

Stowarzyszenie udziela się w mediach społecznościowych. Z członkami i potencjalnymi członkami kontaktuje się poprzez własną stronę www pod adresem www.hwa-rang.pl, posiada konto na Facebooku, a także na różnych aplikacjach np. GroupMe itp. W sposób tradycyjny jest prowadzona gazetka szkolna w SP Drzonowo. Promocja sportu, sztuki walki, samoobrony, taekwon-do. Jest również promocją artości i zasad: grzeczność, uprzejmość, uczciwość, samokontrola, odwaga. Stowarzyszenie pełni istotne funkcje wychowawcze – popiera postawy prospołeczne, proobywatelskie i propaństwowe, wspiera inicjatywy społeczne innych klubów.

Stowarzyszenie STHW w Drzonowie przynależy do Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF w Lublinie, która zrzesza około 40 innych szkół i klubów TKD z całego kraju. Stowarzyszenie współpracuje z Kołobrzeską Szkołą Taekwon-do ITF Jul-Dong Mirosława Pękula. (koreański: fala) oraz HOSINSUL Marka Rymackiego również z Kołobrzegu. Są to kontakty sportowe i towarzyskie. W skali światowej Stowarzyszenie podlega pod Wiedeńską odnogę Światowej Federacji Taekwon-do czyli ITF (International Taekwon-do Federation).

2o18 r.