WŁADZE STOWARZYSZENIA

I. Zarząd Stowarzyszenia

Władze stowarzyszenia zostały wybrane jednogłośnie we wrześniu 2015 r. Zgodnie ze Statutem władzę wykonawczą stanowi Zarząd Stowarzyszenie składający się z 3 osób: prezesa, wiceprezesa i sekretarza. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie głosowania. Do złożenia ważnego oświadczenia woli potrzebne są podpisy przynajmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.

Od początku działalności stowarzyszenia  funkcje członków zarządu sprawowali.

  • prezes Marek Dołęgowski (kontakt@hwa-rang.pl),
  • wiceprezes Andrzej Skwarek (andrzej.skwarek@hwa-rang.pl),
  • sekretarz Marek Biedrzycki – zrezygnował w czerwcu 2018 r.

 

II. Komisja Rewizyjna.

Wraz z powstaniem Stowarzyszenia wybrano skład Komisji Rewizyjnej sprawującej kontrolę nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia, której w skład wybrano:

a) przewodniczący KR:

b) wiceprzewodniczący KR:

c) sekretarz KR:

 

W roku 2017 r. zmienił się skład Komisji Rewizyjnej /stan na sierpień 2018/:

a) przewodniczący KR:

b) wiceprzewodniczący KR:

c) sekretarz KR:

 

III. Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Najwyższą władzą stanowiącą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie sprawujące władzę uchwałodawczą. Jest to ogół członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.